Sommerhilsen fra dekanen

Dragvoll
Hvordan kan vi synliggjøre samfunnsvitenskapens rolle på NTNU? Foto: Åshild Berg-Tesdal, Humanistisk fakultet

Sommerferien har startet, eller den nærmer seg for de fleste, og det nye dekanatet har nå vært i arbeid i nesten ett år.

Året har blitt brukt til å bli kjent med det store mangfoldet av faglige aktiviteter som foregår ved fakultetet og til å videreutvikle en kultur for medvirkning, faglig ledelse og nytenkning blant medarbeidere innenfor alle ansattegrupper og på alle nivåer.

Potensial i forskningen

Samtidig har vi startet arbeidet med å kartlegge hvor vi står når det gjelder forskningen og utdanningen vår. Hvor er vi gode, hvor har vi mer å hente, og hva vil være strategisk viktig og riktig framover for å nå NTNUs visjon om kunnskap for en bedre verden og, ikke minst, for å synliggjøre samfunnsvitenskapenes sentrale rolle i NTNU-strategien?

Vi har generelt gode søkertall, attraktive studieprogrammer og faglærere som leverer forskningsbasert utdanning med undervisningsformer av god kvalitet. Vi har god kvalitet også i forskningen vår, og noen godt synlige og internasjonalt orienterte forskere og forskningsgrupper. Likevel tror jeg at vi har potensial til å bli mye bedre, og særlig tror jeg at dette gjelder forskningsaktiviteten.

Vi har for få forskere og forskningsgrupper som får tilslag i harde konkurranser som ERC, FRIPRO og SFF. Vi ønsker flere forskere som samarbeider med de beste internasjonale miljøene, og flere prosjekter innenfor de brukerrettede programmene i Norges forskningsråd på sentrale samfunnsområder som VAM (velferd, arbeid og migrasjon) og FINNUT (forskning og innovasjon i utdanningssektoren). Vi skal bli enda bedre både i byggingen av internasjonale spissmiljøer og i å fremme kvalitet i bredden.

Strategiarbeid og instituttstruktur

Hovedfokus i året som kommer vil bli å arbeide videre med strategien vår, samtidig vil dette vil bli tett knyttet til prosessen med å utrede framtidig instituttstruktur. I desember nedsatte fakultetsstyret en utredningsgruppe ledet av Petter Aasen som skal foreslå framtidige modeller for organisering. Et grunnleggende premiss i arbeidet er at instituttstruktur må sees på som et virkemiddel for å nå våre overordnede mål når det gjelder forskning og utdanning. Videre må vi ha institutter som gir godt rom for faglig medvirkning og de må være økonomisk robuste.

Behovet for en ny instituttstruktur har blitt satt på dagsorden ikke fordi vi er i en vanskelig økonomisk situasjon, men fordi vi vil være i forkant av forventninger og krav i omgivelsene om mer strategisk tyngde. Forventninger kommer fra NTNUs styrende organer, og ikke minst kommer de fra Kunnskapsdepartementets politiske ledelse. Utfordringen vi har fått, er at vi, må bygge faglig robuste miljøer som kan framvise kvalitet på internasjonalt nivå både når det gjelder forskning og utdanning.

Aasen-utvalget vil legge fram sin innstilling på et allmøte den 15.august klokka 12.15 i auditorium D15. Jeg er spent på hva slags anbefalinger utvalget vil gi, og jeg håper at alle medarbeidere ved SVT-fakultetet deltar på dette møtet.

Fram til da så håper jeg at alle får nyte en god og velfortjent ferie, og jeg vil ønske en riktig god sommer!

Share

Publisert under:

2 kommentarer til “Sommerhilsen fra dekanen”

Comments are closed.