Personlige teknologier som sosiologisk tema

Nærbilde av en Apple Watch. Foto.

Ulike varianter av «personlige teknologier” spiller stadig større rolle i våre hverdagsliv og formodentlig også for hvordan vi utvikler våre samfunn.

Teknologibruk er derfor et sentralt sosiologisk tema, hvor undertegnede blant annet har forsket på internetthverdagen, musikkteknologi, mobil kommunikasjon, papirbaserte verktøy og helseteknologier. Poenget med disse avgrensede casestudiene er at de i sum forteller oss mye om forholdet mellom teknologi og samfunn.

Nå er vi i gang med en studie av bruk av Apple Watch, som nettopp er introdusert på det norske markedet. Og du kan bli med om du er eier av en slik! Les mer »

Lærere må skape kunnskap

Lektorstudent snakker med elev i et klasserom. Foto.

Den siste store skolereformen i Norge, Kunnskapsløftet, var en respons på industrisamfunnets svanesang. Det som stortingsmeldingen Kultur for læring kalte en ny tid, var en forskyvning fra industrisamfunnet til kunnskapssamfunnet.

Begrepet det postindustrielle samfunnet ble lansert på 1960-tallet og ble kjent gjennom den amerikanske sosiologen Daniel Bells bok The coming of the post-industrial society fra 1973. Det Bell der beskrev, var kunnskapssamfunnets komme, over 30 år før norsk utdanningspolitikk tok det inn over seg. Bell lanserte ikke industrisamfunnets død, men hevdet at utdanning og kunnskap ville bli den dominerende produktivkraft i framtiden. Les mer »

Vil du delta i et forskningsprosjekt om klima?

Familie på sykkeltur. Foto.

Naturvernforbundet og NTNU samarbeider om et unikt forskningsprosjekt som skal kartlegge potensialet for å redusere klimagassutslipp i norske husholdninger. Vi skal intervjue grupper av mennesker i Trøndelag, Nordland og på Østlandet. Det er fortsatt ledige plasser for deg eller noen du kjenner!

Forskningsprosjektet heter Folkets klimaforskning, og er støttet av Norges forskningsråd. Gjennom prosjektet skal vi foreta en teknisk beregning av norske husholdningers klimafotavtrykk. Dette innebærer den totale mengden klimagassutslipp som kommer fra aktiviteter som transport, bolig, mat og ferie. Mengden klimagassutslipp regnes om til CO2, og derfor kalles det også karbonfotavtrykk. Les mer »

Utroskap og sjalusi: Kjønnsforskjeller under lupen

Menn blir klart mer sjalu på seksuell utroskap enn på emosjonell utroskap. For kvinner er det motsatt. Foto: Kyle Steed

Innenfor nyere forskning på sjalusi opererer man med to hovedtyper utroskap:

1. sex med en person utenom parrelasjonen
2. å knytte dype emosjonelle bånd til en person utenom parrelasjonen

Spørsmålet er: Finner kvinner og menn disse to typene utroskap like opprørende, eller blir kvinner og menn sjalu av ulike grunner i en kultur preget av stor valgfrihet og høy grad av likestilling? Les mer »