Jobbreiser kan gi problemer med familien og helsa

Utsikt fra vinduet i et fly som er i lufta. Foto.
En fersk doktoravhandling viser at jobbreiser kan gi problemer med både helsa og familien. Og verst er det for pendlerne. Foto: David Becker

Doktorgrad i bedrift:

  • Doktorgradsprosjektet er finansiert gjennom ordningen med doktorgrad i bedrift (nærings-ph.d).
  • Dette er en tre- eller fireårig forskerutdannelse der kandidaten tar en ordinær doktorgrad ved et gradsgivende universitet eller høyskole mens hu eller han er ansatt i en bedrift.
  • Problemstillingene kandidaten arbeider med har klar relevans for bedriften.
  • Bedrifter som driver markedsrettet virksomhet, kan søke gjennom ordningen.
  • Virksomheter som finansieres gjennom offentlige tilskudd, har statlige eller kommunale forvaltningsoppgaver eller driver produksjon til eget bruk, vil normalt ikke kvalifisere som søkere.

Ansatte som opplever at reising i jobbsammenheng går utover privatlivet, har større risiko for å bli utbrent.

Det viser funn fra mitt doktorgradsprosjekt om sammenhengen mellom jobbreiser, konflikt mellom jobb og familie, utbrenthet og helseplager.

Vi ser at ansatte som har flere reisedøgn, også opplever høyere grad av konflikt mellom jobb og familie. Jeg fant ingen sammenheng mellom antall reisedøgn og utbrenthet. Konklusjonen min er likevel at ansatte som reiser hyppig er mer utsatt for utbrenthet.

Årsaken er at antall reisedøgn indirekte henger sammen med utbrenthet – i og med at ansatte som reiser mye også oftere opplever at jobben går utover privatlivet.

Verst for pendlerne

Funnene viser dessuten at ansatte som rapporterer om utbrenthet, har større grad av psykiske helseplager. Videre viser det seg at når psykiske helseplager først har oppstått, fører dette til økt grad av utbrenthet – noe som igjen fører til økt konflikt mellom jobb og familie.

Jeg har også testet hvorvidt det var forskjeller i konflikter mellom jobb og familie og utbrenthet mellom tre ulike grupper av reisende:

  • internasjonale reisende
  • reisende i Norge
  • pendlere
Forretningsfolk på gata. Foto.
Pendlere opplever høyere grad av konflikt mellom jobb og familie, sammenlignet med andre reisende. .Foto: Jeff Laiti

Vi ser at pendlere opplever høyere grad av konflikt mellom jobb og familie, sammenlignet med de to andre reisegruppene. Vi ser også en sammenheng mellom utbrenthet og muskel- og skjelettplager og utbrenthet og mage-tarm-plager hos alle de tre gruppene av reisende.

Det er likevel en sterkere sammenheng mellom utbrenthet og muskel- og skjelettplager blant pendlerne, sammenlignet med de to andre gruppene. Dette funnet indikerer at pendlere som opplever utbrenthet, er mer sårbare for muskel- og skjelettplager enn andre jobbreisende.

Organisasjoner må ta grep

Økt globalisering og internasjonalisering har gjort at flere reiser i jobbsammenheng nå enn tidligere. For fremtiden bør derfor organisasjoner ikke bare konsentrere seg om de økonomiske aspekter av jobbreiser, men samtidig iverksette tiltak for å redusere graden av konflikt mellom jobb og familie som mange ansatte kan oppleve i forbindelse med reising.

Dette er viktig og nødvendig for å forebygge arbeidsrelaterte helseplager.

Hvordan og hvor ble data samlet inn?

Doktorgradsavhandlingen har tittelen Always going somewhere, never being anywhere: Exploring associations among business travel, work-family conflict, the emotional exhaustion component of burnout, and health outcomes.

Arbeidet mitt ble gjennomført i et stort norsk olje- og gasselskap. Selskapsregisterdata på reising ble benyttet for å måle antall reisedøgn, mens spørreskjema ble benyttet for å måle de resterende variablene.

Avhandlingen besto av to tverrsnittstudier, og en longitudinell studie. I tverrsnittstudier har vi kun data fra et måletidspunkt, mens i longitudinelle studier har vi to eller flere måletidspunkt.

I mitt doktorgradsprosjekt var det 2093 ansatte som deltok i tverssnittstudiene og 1702 av disse deltok i den longitudinelle studien. I den longitudinelle studien ble det samme spørreskjemaet sendt ut til den samme gruppen av ansatte ett år etter den første studien ble gjennomført. Dette for å lære mer om hvilke langtidseffekter jobbreiser kan ha på faktorer som konflikt mellom jobb og familie, utbrenthet og helseplager.

Share

Publisert under: