Hvordan kan NTNU bli et helsefremmende universitet?

Hovedbygget på NTNU Gløshaugen i nordlys. Foto.
NTNU har gjennom bruk av Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelser i universitets- og høgskolesektoren (ARK) jobbet systematisk med psykososiale forhold for å fremme helse blant ansatte. Foto: Maxime Landrot / NTNUs kommunikasjonsavdeling

Hva er ARK?

Ansatte ved NTNU i auditorium. Oversiktsfoto.

ARK er et helhetlig opplegg for gjennomføring av en arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse.

NTNU eier og forvalter ARK. Daglig drift er lagt til Senter for helsefremmende forskning ved Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU.

Universiteter og høgskoler som ønsker å bruke ARK, forplikter seg på følgende områder:

  • ARK skal forankres i et samarbeid der verneorganisasjonen og tjenestemannsorganisasjonene er med og gir tilslutning til bruk av ARK.
  • ARK har utvikling av arbeidsmiljø og organisasjonsklima som viktigste formål. Brukerne forplikter seg derfor til å følge opp resultatene.
  • Alle data fra undersøkelsen skal inn i en forskningsdatabase, som er underlagt strenge krav til anonymitet og forskningsrelevans.

NTNU bør inkludere både studentene og det fysiske arbeidsmiljøet i en videre utvikling mot å bli et helsefremmende universitet.

Et helsefremmende universitet har et sunt og bærekraftig arbeids- og læringsmiljø. Det betyr at det jobbes systematisk både med å ha kontroll på faktorene som kan føre til skade og sykdom, og faktorene som bidrar til bedre helse.

Dette gjøres ut fra erkjennelsen av at det ikke er tilstrekkelig å fjerne de helsereduserende faktorene, for at ansatte skal yte på sitt beste. Vi må også styrke det som ansatte opplever som viktige ressurser.

Å bygge opp under de helsefremmende faktorene medfører bedre prestasjoner, økt produksjon og bedre læring. En slik tilnærming gir også positive ringvirkninger utover institusjonen, ved at ansatte og studenter påvirker andre deler av samfunnet – gjennom familie og fritidsaktiviteter. Studentene vil også kunne ta helsefremmende tenkemåte og arbeidsmetodikk med seg inn i sitt fremtidige arbeidsliv.

Studenter og fysisk arbeidsmiljø

I den helsefremmende arbeidsmetodikken er medvirkning sentralt. Helse fremmes ved at ansatte og studenter inkluderes i prosesser der de kan påvirke faktorer som er viktige for dem.
NTNU har gjennom bruk av Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelser i universitets- og høgskolesektoren (ARK) jobbet systematisk med psykososiale forhold for å fremme helse blant ansatte. Dessverre mangler vi tilsvarende helhetlige verktøy for å fremme helse og trivsel overfor studentene og i det fysiske arbeidsmiljøet.

Hvis vi får på plass et tverrfaglig samarbeid rundt dette, vil det øke NTNU sin attraktivitet og styrke rekrutteringen av de beste studentene. Vi vil være en institusjon andre kan høste erfaringer og kunnskap om helsefremming fra.

St. Olavs Hospital er allerede et helsefremmende sykehus, og Trondheim kommune arbeider for at Trondheim skal bli en helsefremmende by. Trondheim har ord på seg for å ha et godt studentmiljø der blant annet NTNU, Studentersamfundet og NTNUs idrettsforening (NTNUI) er viktige ingredienser. Et helsefremmende universitet ligger naturlig i forlengelsen av dette.

ARK til Sverige

Vi har nylig møtt i NTNUs læringsmiljøutvalg for å diskutere hvordan NTNU kan bli et helsefremmende universitet. I forrige uke var vi på besøk hos Høgskolan Vest i Trollhättan for å fortelle om hvordan norske universitet og høgskoler arbeider med arbeidsmiljøutvikling. Vi ble invitert av Centrum för Salutogenes, som arbeider for at høgskolen skal bli en helsefremmende høgskole.

Både læringsmiljøutvalget og Høgskolan Väst ønsket å få innføring i hvordan ARK er bygd opp, brukes og fungerer i praksis – for å finne ut om dette er et egnet verktøy for dem.

I ARK inviteres alle ansatte til å svare på spørreskjema og delta i tolkning av resultat og utvikling av tiltak. Når 19 institusjoner i Norge har valgt å bruke ARK, er det oftest ikke fordi de har et eksplisitt ønske om å bli helsefremmende institusjoner.

For de 19 institusjonene er det like viktig at:

  • verktøyet er spesielt tilpasset sektoren
  • man kan sammenlignes med andre lignende institusjoner
  • man kan sammenligne utvikling i egen institusjon over tid
  • bruk av ARK ivaretar kravet om systematisk arbeidsmiljøutvikling som ligger i Arbeidsmiljøloven

Det oppleves også som bra at positive faktorer, som for eksempel et godt kollegafellesskap, utviklingsmuligheter og klare mål å jobbe mot, kartlegges.

Kunnskap for en bedre verden

For oss ved Senter for helsefremmende forskning er det derfor spesielt oppmuntrende å bli invitert til institusjoner som har helsefremming på agendaen, slik som Høgskolan Väst. De vurderer nå å oversette vårt verktøy til svensk og ta det i bruk. Det kan åpne opp for at flere institusjoner i Sverige også kan ta ARK i bruk.

NTNU har, som eier og som en av de største brukerne av ARK, et fortrinn. NTNU bør inkludere både studentene og det fysiske arbeidsmiljøet i en videre utvikling mot å bli et helsefremmende universitet.

Dette vil sikre optimale forhold for læring, forskning og undervisning slik at vi kan få fram den beste kunnskapen for en bedre verden!

Share

Publisert under: