Det finnes to typer trenere – hvilken hadde du?

Smilende liten jente i fotballklær som sitter på gresset med en fotball ved siden av seg. Foto.
Fotballforsker Stig Arve Sæther har skrevet bok om trenerrollen. Foto: Ivan Grynov

Vi har alle hatt en: Treneren som i større eller mindre grad har satt sine spor i måten vi oppfatter både vår egen idrett, men kanskje også idretten generelt og ikke minst verdien av å være en del av den.

Viktige ingredienser i et godt idrettstilbud er forhold som glede, fellesskap, mestring, utvikling og tilhørighet. En av de viktigste bidragsyterne til dette i både individuelle idretter og lagidretter, er naturligvis treneren.

Trenerens bidrag i denne sammenhengen avhenger i stor grad av hva treneren mener er utviklende for utøverne.

Identifiserer- og utviklerrollen

En trener har mange roller å fylle og mange utøvere å forholde seg til. I min bok Trenerroller, som kom ut i januar i år, beskrev jeg to roller en trener kan inneha. Jeg har kalt disse rollene identifisererrollen og utviklerrollen. Disse to har grunnleggende ulike oppfatninger av hvordan ferdigheter utvikles.

Identifisereren ønsker å finne og plukke ut de beste talentene, mens utvikleren ønsker å legge til rette for utvikling.

Førstnevnte mener dessuten at det er opp til utøveren å vise og utvikle sine ferdigheter, mens sistnevnte oppfatter seg som en del av utviklingen til utøveren.

Valg av trenerrolle gir altså noen klare potensielle implikasjoner som i stor grad vil kunne påvirke utøverne og deres utvikling.

Ulik vektlegging av prestasjoner

Den som inntar en identifisererrolle vil være opptatt av å finne talentene, ha en sterk vektlegging av betydningen av seier og nåværende prestasjoner, og søke bekreftelse på at de utvalgte er de rette spillerne.

Disse forholdene gjør at identifisereren ikke vil rette sin oppmerksomhet mot de utøverne som ikke viser gode ferdigheter i ung alder.

Treneren som inntar en utviklerrolle, setter derimot helhetssituasjonen til utøveren i sentrum, med mindre vektlegging av nåsituasjonen. Treneren vil i større grad også oppfatte seg selv som en del av utviklingen til utøveren.

Dermed vil utvikleren sannsynligvis ikke oppnå like gode resultater når utøverne er unge, men heller utvikle ferdighetene til utøverne over tid. Samtidig får utøverne i større grad en forståelse av hvordan ferdigheter utvikles.

Rollenes betydning

Uavhengig av om hensikten med norsk idrett er å utvikle framtidens toppidrettsutøvere eller å gi så mange som mulig et godt idrettslig tilbud, påvirker treneren utøvernes utvikling.

Idretten har en tendens til å reprodusere seg selv, noe som også betyr at man rekrutterer framtidens trenere fra dagens utøvere. Disse utøvernes opplevelser innenfor idretten vil danne basisen for trenerens forståelse av sine utøvere og hva som er god og dårlig praksis innenfor idrettsfeltet.

Holdninger og handlinger kan oppfattes som en arv. I denne sammenhengen er det derfor ikke utenkelig at en god del av trenerne vil ha en ganske lik erfaring fra idretten, og at denne ofte vil fremme betydningen av de beste utøverne.

Utdanning for trenere

Innenfor idretten har man derfor vært opptatt av å utdanne og gi kompetanse til sine trenere. Selv om dette naturlig nok har vært mer utbredt blant trenere i toppidretten, har man de senere årene også vært opptatt av at ”breddetrenerne” skal ha grunnleggende kunnskap om funksjon og påvirkning av utøverne.

Betydningen av denne utdanningen er åpenbar. Det er i midlertidig viktig at utdanningen ikke bare omhandler det rent idrettslige, i form av beste praksis innenfor trening og konkurranse.

Hvordan man behandler og ikke minst forstår sine utøvere vil også være viktig for at trenerne skal kunne bli den beste utgaven av seg selv. Bevisstgjøring rundt rollen man inntar er i denne sammenhengen helt avgjørende.

Kunnskap vil alltid utkonkurrere mangelen på den, men dette forutsetter at den brukes. Min påstand er at den eller de trenerne du har hatt påvirker i hvilken grad du i lang tid bedriver idretten din.

Jeg spør derfor: Hvilken trener er du?

Du kan lese mer om de to trenertypene og de ulike trenerrollene i boka Trenerroller.

Share

Publisert under: